Държавна консолидационна компания е еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала.

Дъщерни дружества

© "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД