Достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс в деловодната система на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД /ДКК/. Заявленията за достъп до обществена информация могат да се подават лично в деловодството на ДКК на адрес: София 1113, ул. „Тинтява“ №86, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, да се изпращат по обикновена поща или да се изпращат на следния електронен адрес – office@stateconsolidationcompany.bg.

Заявления за достъп до обществена информация е възможно да се подават и устно, като заявителят предоставя необходимите данни на служител, определен със заповед на изпълнителния директор, който директно попълва информацията в регистрационната форма и регистрира заявлението.

Съгласно чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:
трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
описание на исканата информация;
адреса за кореспонденция със заявителя.

В заявлението се посочва формата за предоставяне на достъп до исканата информация.
Отдел „Корпоративно управление“ отговаря за предоставянето на достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат в брой в касата на ДКК на адрес: гр. София, ул. Тинтява №86, или по банковата сметка на дружеството:
BG86FINV91501017584256
BIC FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка АД

Предоставянето на информация по пощата се извършва срещу обратна разписка, след като заявителят е изпратил документ за извършено заплащане на разходите по предоставянето й по банков път.
Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път, разходи по предоставянето не се заплащат.