Обява за процедура за продажба на 942 955,68 тона отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците към  Мина „Маришки басейн“ ЕООД, складиран върху Табан на рудник „Надежда“, находящ се в землището на град Димитровград

Дата: 16.04.2024 г.

 

Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, собственост на Овча Купел ЕООД (л)

Дата: 10.04.2024 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и доброволна застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, за срок от една година

Дата: 29.03.2024 г.

 

Покана за предоставяне на оферти от независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти, собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

Дата: 21.03.2024 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховане на имущество, собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, за срок от една година

Дата: 14.03.2024 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

Дата: 13.03.2024 г.

 

Обявление за провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия, за отдаване под наем на част от поземлен имот, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД 

Дата: 12.03.2024 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка на имущество, собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД

Дата: 07.03.2024 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на „МОНТАЖИ“ ЕАД

Дата: 19.02.2024 г.

 

Обява за процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, за срок от една година

Дата: 02.01.2024 г.

 

Обява и тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, находящи се в гр. Габрово 

Дата: 13.12.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ИГФО на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (ДКК) за 2023 г. и КГФО на Група ДКК за 2023 г. със следните дъщерни дружества: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, гр. Сопот; „КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София; „НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък; „АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив; Група „МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София; „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София; „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София; „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, гр. София; „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД, гр. София; „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД, гр. София

Дата: 06.12.2023 г.

 

Обява за процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за сключване на застраховка „Живот“ и застраховка „Злополука“, задължителна застраховка  „Трудова злополука“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност, свързана със съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие“ на служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

Дата: 06.12.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“, застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС) и застраховка „Имущество“, собственост на  „МОНТАЖИ“ ЕАД

Дата: 20.11.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „НИТИ“ ЕАД

Дата: 17.11.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за комбинирана застраховка „Автокаско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „НИТИ“ ЕАД

Дата: 17.11.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховане на имуществото и застраховка „Обща гражданска отговорност“, собственост на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД

Дата: 15.11.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на  „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

Дата: 10.11.2023 г.

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД

Дата: 02.11.2023 г.

 

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения в административната сграда, собственост на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“  ЕООД

Дата: 31.10.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ за моторно превозно средство (МПС), собственост на  „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

Дата: 31.10.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховки на имущество, собственост на „АВИОНАМС“ АД за 2024 г.  

Дата: 26.10.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ за моторно превозно средство (МПС), собственост на  „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, за срок от една година.

Дата: 23.10.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД за 2023 г.

Дата: 21.09.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „EЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД за 2023 г.

Дата: 20.09.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

Дата: 21.08.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховане на имущество, собственост на „Институт по маркетинг“ ЕООД

Дата: 11.08.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „НИИС“ ЕООД за 2023 г.

Дата: 04.08.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „НИТИ“ ЕАД за 2023 г.

Дата: 03.08.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД, гр. София

Дата: 01.08.2023 г.

 

Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, собственост на „Овча Купел“ ЕООД (л)

Дата: 21.07.2023 г.

 

Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, собственост на „Овча Купел“ ЕООД (л)

Дата: 21.07.2023 г.

 

Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти,  собственост на „Овча Купел“ ЕООД (л)

Дата: 21.07.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД за 2023 г.

Дата: 20.07.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2023 г.

Дата: 13.07.2023 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Каско“ за пътни превозни средства, собственост на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

Дата: 04.07.2023 г.

 

Oбява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД за 2023 г.

Дата: 03.07.2023 г.

 

Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител (финансова или кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции) за предоставяне на финансови услуги на „Авионамс“ АД, гр. Пловдив

Дата: 28.06.2023 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства, собственост на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД

Дата: 26.06.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „КИНТЕКС“ ЕАД за 2023 г.

Дата: 21.06.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „АВИОНАМС“ АД за 2023 г.

Дата: 21.06.2023 г.

 

Покана за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД гр. Сопот

Дата: 19.06.2023 г.

 

Обява търг с тайно наддаване, открито заседание за отдаване под наем на помещения, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 06.06.2023 г.

 

Решение за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, собственост на „Овча Купел“ ЕООД(л)

Дата: 31.05.2023 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД

Дата: 17.05.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество и конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, собственост на „Еко Антрацит“ ЕАД за 2023-2024 г. 

Дата: 15.05.2023  г.

 

Обявление за провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия, за отдаване под наем на част от поземлен имот, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 09.05.2023  г.

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД

Дата: 05.05.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на застраховател за сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“, „НИТИ“ ЕАД

Дата: 27.04.2023 г.

 

Обява за търг с тайнно наддаване, открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 31.03.2023 г.

 

Обява за процедура за избор на застраховател за застраховане на имущество, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 23.03.2023 г.

 

Съобщение за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на съвкупност от недвижим имот и технологично оборудване, собственост на „НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък

Дата: 21.03.2023 г.

 

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения в административната сграда на „Институт по маркетинг“ ЕООД

Дата: 14.03.2023 г.

 

Решение за откриване на процедури за продажба на активи, собственост на „Овча купел“ ЕООД (л)

Дата: 13.03.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Имущество“ на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД

Дата: 09.03.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

Дата: 09.03.2023 г.

 

Обява за процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател на ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД

Дата: 01.03.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на застраховател за сключване на договор за застраховка „Гражданска отговорност“, „НИТИ“ ЕАД

Дата: 15.02.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на застраховател за сключване на договор за комбинирана застраховка „Автокаско“ за МПС, собственост на „НИТИ“ ЕАД

Дата: 15.02.2023 г.

 

Обява за търг с тайно наддаване, открито заседание за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 14.02.2023 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на ВМЗ ЕАД

Дата: 26.01.2023 г.

 

Решение за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на девет броя поземлени имоти, собственост на „Овча купел“ ЕООД (л)

Дата: 23.01.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Имущество“ на имущество, собственост на „Монтажи“ ЕАД, гр. София

Дата:18.01.2023 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД, гр. София 

Дата: 18.01.2023 г.

 

Обява за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждане на конкурс за Групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя“ и застраховка „АВТОКАСКО“ на МПС, собственост на ВМЗ ЕАД 

Дата: 20.12.2022 г.

 

Обява за търг с тайно наддаване, открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Дата: 16.12.2022 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Каско“ на МПС, собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД 

Дата: 15.12.2022 г.

 

Обява за конкурс за избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договори за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, собственост на „Монтажи“ ЕАД

 

Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Монтажи“ ЕАД, гр. София

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател за застраховане имуществото на „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД и за застраховка „Обща гражданска отговорност“

 

Обява за избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховки на имущество, собственост на „АВИОНАМС“ АД за 2023 г.  

 

Обява на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждане на конкурс за застраховка „Отговорност на работодателя“, задължителна застраховка „Трудова злополука“, групова рискова застраховка „Живот“, застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС за 2021/22 г., застраховка „Злополука“ на лица в МПС за 2021/22 г., застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз 2021/22 г., застраховка „АВТОКАСКО“ на МПС  за 2021/22 г., застраховка „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие“ за 2021/2022 г.  

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на НИТИ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на НИИС ЕООД за отчетната 2022 г.

 

Обява за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС на „Еко Антрацит“ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Кинтекс“ ЕАД за 2022 г. 

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Еко Антрацит“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Институт по маркетинг“ ЕООД за 2022 г. 

 

Решение за провеждане на конкурсна процедура по избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобили, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Решение за провеждане на конкурсна процедура по избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договор за застраховане на имущество, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на „Монтажи“ ЕАД, индивидуален ГФО на „Монтажи-София“ ЕООД, както и на консолидиран ГФО  на Група Монтажи за 2022 г. 

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов отдит на ГФО на „Авионамс“ АД за 2022 г.  

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на ВМЗ ЕАД за отчетната 2022 г.  

 

Обява за търг за отдаване под наем на недвижим имот, собсвеност на „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи, собственост на „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество, собственост на „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за застраховане на имуществото на „Институт по маркетинг“ ЕООД

 

Обявление за провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател на имущество собственост на ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД

 

Обява за конкурс за избор на застраховател на МПС собственост на НИИС ЕООД

 

Oбява за вакантна длъжност Хигиенист

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на ДКК ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурс за възлагане на специализиран превоз на ВМЗ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за избор на лицензиран застраховател за застраховка Имущество на ДМА собственост на „ВМЗ“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за избор на лицензиран застраховател за застраховане на недвижимо имущество собственост на „ВМЗ“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на линцезиран застраховател на недвижимо имущество, застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ на „Авионамс“ АД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за Застраховка “ГО при използване на огнестрелно оръжие”  на „ВМЗ“ ЕАД за 2021/2022 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Кинтекс“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „НИТИ“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД за 2021 г.

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на лицензиран застраховател за задължинелна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ – „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Институт по маркетинг“ ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на „Монтажи“ ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група Монтажи за 2021 г.

 

Обява за търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Стопански търговски комплекс“ ЕООД (л)

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Авионамс“ АД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на НИИС ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на ДКК ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група ДКК за 2021 г.

 

Обява за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи на НИИС ЕООД

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на ВМЗ ЕАД за отчетната 2021 г.

 

Решение за провеждане на процедура за избор на линцезиран застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобилите, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Решение за провеждане на процедура за избор на лицензиран застраховател за застраховка Имущество на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения – „Институт по маркетинг“ ЕООД

 

Обява – одитор 2021

 

Обява за провеждане на тръжна процедура  – Кинтекс ЕАД

 

Обява за застраховане на имущество – „Институт по маркетинг“ ЕООД.