Органи на управление

„Държавна консолидационна компания” ЕАД е търговско дружество с едностепенна система на управление, ръководено от Съвет на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен директор, който организира и ръководи оперативната му дейност. Съветът на директорите се състои от петима членове, избрани след проведен конкурс, съгласно чл.21 от Закона за публичните предприятия (обн. Д.В, бр.78 от 8 октомври 2019 г., посл. изм. и доп.ДВ, бр.11 от 9 февруари2021 г.).

Ваня Караганева

Изпълнителен директор
Член на СД

Ваня Караганева е новият изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД. Тя е член на  Съвета на директорите (СД) на ДКК от септември 2021 г., а през октомври става представител на държавата в СД на ДКК след конкурс на Министерството на икономиката.

Ваня Караганева има дългогодишен опит в Народното събрание на Република България от 1993 година. В 40-ото, 41-ото, 42-ото и 43-ото НС е съветник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. През 2013, 2014 и 2017 г. е началник кабинет в Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта в три служебни правителства. През 2021 г. е  главен секретар на Българска агенция за инвестиции. Притежава образователна степен „магистър“, специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство.

Росица Бачева – Цветанова


Член на СД

Росица Бачева е магистър по Право от Нов български университет, където по-късно специализира и Европейско управление. В периода 2017 до 2018 г. е член на Борда на директорите на НДК – Конгресен център София ЕАД. От 2014 до 2017 г. е член на Борда на директорите на „Реставрация“ ЕАД. В периода 2006 до 2008 година е главен експерт Договаряне в Министерство на финансите, отдел „Търгове и договори“. Росица Бачева има дългогодишен опит в управление и изпълнение на проекти и програми, оперативното управление на дружества, както и опит в предоставянето на юридически и консултантски услуги, свързани с успешното управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Росица Бачева е назначена за член на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД на 10 декември 2021 г. до провеждане на конкурс в съответствие с изискването на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

Венцислав Димитров

Член на СД

Венцислав Димитров завършва СУ „Климент Охридски“, специалност „право“ и специализира „правораздаване“. Има дългогодишен професионален опит в сферата на международното право, търговските и гражданските дела, както и в правното обслужване на търговски дружества. В периода от 2013 г. до настоящия момент е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Добрева, Димитров и партньори“. От 2005 до 2021 г. е управител на дружеството „ВМД Лигъл Сървисис“. В периода 2003 до 2005 г. е юрисконсулт на „Корпорът Мениджмънт енд Тръст Сървисис“ ООД.

Венцислав Димитров е назначен за член на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД на 10 декември 2021 г. до провеждане на конкурс в съответствие с изискването на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

Борислава Пенева

Член на СД

Борислава Пенева е „магистър“, специалност „Строителен инженер“ от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София и „магистър“, специалност „Кадастър“ от  Университет по архитектура, строителство и геодезия, София. Притежава дългогодишен опит в структурата на държавната администрация, където през 2008 година поставя началото на 14-годишния си професионален опит в Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Работила е по проекти с Европейско финансиране и мониторинг в Държавен Фонд Земеделие – Разплащателна агенция, МЗХГ. Член е на Комисии и експертни съвети към Министерство на икономиката.

Борислава Пенева е представител на държавата в лицето на Министерство на икономиката. Назначена е за член на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД на 10 декември 2021 г. до провеждане на конкурс в съответствие с изискването на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

Чавдар Христозов

Член на СД

Чавдар Христозов има богата експертиза в областта на търговията и мениджмънта в различни дружества. През последните седем години е бил съветник по търговско-икономическите въпроси и ръководител на СТИВ-Москва към министерство на икономиката, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“. В периода 2007-2009 г. е бил зам.-председател на държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси“.

Член на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД от октомври 2021 г.

С решение, отразено в Протокол №РД-18-4 от 13 април 2021 г. министърът на икономиката избира членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите, съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет №85 от 30.04.2020 г.(обн.ДВ.бр.40 от 05.05.2020 г.).