Органи на управление

„Държавна консолидационна компания” ЕАД е търговско дружество с едностепенна система на управление, ръководено от Съвет на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен директор, който организира и ръководи оперативната му дейност, като и заедно от двама членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 17, ал. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Устава на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Съветът на директорите се състои от 5 (пет) лица, от които трима представители на държавата и двама независими членове.

Константин Стойчев

Изпълнителен директор и член на СД

Станимир Цветков

Председател и член на СД

Асен Ненчев

Член на СД

Катерина Петрова

Член на СД

Марияна Игнатова

Член на СД

С решения, отразени в Протокол № РД-18-11/07.05.2024 г. министърът на икономиката и индустрията избра членовете на Съвета на директорите и определи възнаграждението им в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите, съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет №85 от 30.04.2020 г.(обн.ДВ.бр.40 от 05.05.2020 г.).