Органи на управление

„Държавна консолидационна компания” ЕАД е търговско дружество с едностепенна система на управление, ръководено от Съвет на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен директор, който организира и ръководи оперативната му дейност. Съветът на директорите се състои от петима членове, избрани след проведен конкурс, съгласно чл.21 от Закона за публичните предприятия (обн. Д.В, бр.78 от 8 октомври 2019 г., посл. изм. и доп.ДВ, бр.11 от 9 февруари2021 г.).

Смиляна Нитова

Изпълнителен директор
и Член на СД

Таня Найденова


Председател на СД

Ивайло Лилов

Заместник - председател на СД

Михаил Кумчев

Член на СД

Даниел Милев

Член на СД

С решение, отразено в Протокол от 4 февруари 2022г. министърът на икономиката и индустрията избра членовете на съвета на директорите и определи възнаграждението им в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите, съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет №85 от 30.04.2020 г.(обн.ДВ.бр.40 от 05.05.2020 г.).