Органи на управление

„Държавна консолидационна компания” ЕАД е търговско дружество с едностепенна система на управление, ръководено от Съвет на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен директор, който организира и ръководи оперативната му дейност. Съветът на директорите се състои от петима членове, избрани след проведен конкурс, съгласно чл.21 от Закона за публичните предприятия (обн. Д.В, бр.78 от 8 октомври 2019 г., посл. изм. и доп.ДВ, бр.11 от 9 февруари2021 г.).

Рая Каназирева

Изпълнителен директор
Член на СД

Д-р Рая Каназирева е главен асистент в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава над 15 години мениджърски опит в сферата на маркетинга и проектното управление в различни сектори: телеком, ИТ, банки и финанси, медиа и реклама.

Д-р Каназирева завършва бакалавърска степен специалност „Бизнес администрация“ в Американския университет в България. Доктор е по Администрация и управление с редица публикации в областта на корпоративното предприемачество, иновациите и социално-отговорните инвестиции.

Член на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД от  април 2021 г.

Радостин Вазов

Член на СД

Доц. д-р Радостин Вазов е заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси, (ВУЗФ). Доц. д-р Радостин Вазов е ръководител на катедра „Застраховане и осигуряване“ във ВУЗФ и директор на направление „Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество“ към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab.

Член е на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина и има множество публикации в областта на предприемачеството, иновациите, застраховането и риск мениджмънта.

Член на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД от  април 2021 г.

Диляна Софиянска

Член на СД

Диляна Софиянска е бакалавър по Икономика и управление на търговията от Университет за национално и световно стопанство. През 2003 г. заминава за САЩ, където живее и работи в сферата на транспорта и логистиката през следващите 6 години. След завръщането си в България, завършва магистратура по Икономика на масмедиите в Университет за национално и световно стопанство.

Притежава опит в публичния и частния сектор. Работи в областта на финансите.

Член на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД от април 2021 г.

С решение, отразено в Протокол №РД-18-4 от 13 април 2021 г. министърът на икономиката избира членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите, съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет №85 от 30.04.2020 г.(обн.ДВ.бр.40 от 05.05.2020 г.).