Дейност

„Държавна консолидационна компания“ е еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, регистрирано по реда на Търговския закон. Правата на едноличният собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката.

„Държавна консолидационна компания” ЕАД е едноличен собственик или мажоритарен акционер в капитала на шестнадесет търговски дружества. Според тяхната дейност, финансово състояние и значение за българската икономика, те могат да бъдат разделени в два основни потока–стратегически дъщерни дружества и дъщерни дружества в процес на преструктуриране.

Според устава на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, предметът на дейност е: „Придобиване, управление и продажба на участия в капитала на търговски дружества; придобиване, управление, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти; реализиране на стратегически проекти; предоставяне на услуги по водоснабдяване и канализация; доставяне и пречистване на вода за питейно-битови цели, както и услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включително стопанисване, поддръжка и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни мрежи и съоръжения; строителство, реконструкция, ремонт, поддържане и опериране на всякакви елементи на техническата инфраструктура, разположени върху собствени на дружеството имоти; разпределение на електрическа енергия и природен газ и експлоатация на затворени електроразпределителни и газоразпределителни мрежи, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона.“