История

 • 2010

  Като част от Националната антикризисна програма на Правителството през 2010 г., с Протокол на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, е взето решение за промяна търговската фирма на дружеството от „Национален технологичен център по климатичните промени” ЕАД на „Държавна консолидационна компания” ЕАД. Тази промяна е извършена в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 01.04.2010 г., с което са одобрени мерки за възстановяването на икономиката, увеличаване на заетостта и подобряване жизненото равнище на населението, в съчетание с мерки за увеличаване на бюджетните приходи и възстановяване на бюджетната дисциплина в страната. Предвижда се приватизация на всички миноритарни участия в капитала на търговски дружества, собственост на българската държава, чрез първоначалното им апортиране в капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД и последваща продажба от страна на Дружеството.

 • 2012

  През 2012 г.  Дружеството успява да реализира приход в размер на близо 276 500 000 лв. от продажбата на миноритарното участие в капитала на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД, „Е.ОН България Продажби“ АД, „Е.ОН България Мрежи“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД след открита процедура от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, чрез публично предлагане на Българската фондова борса.

 • 2013

  През 2013 г. „Вазовски машиностроителни заводи“, най-голямото държавно предприятие от военнопромишления комплекс, изпитва сериозни финансови затруднения. Благодарение на увеличението на капитала на ВМЗ със средства на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, в размер на 27 000 000 лв., заводът е обезпечен финансово, изплатени са голяма част от забавените възнаграждения на работниците, осигурени са средства за закупуване на материали и дейността успешно е подновена. През същата година е взето решение за увеличаване на капитала на „София тех парк“ със 7 000 000 лв. от „Държавна консолидационна компания” ЕАД, като срещу тях ДКК придобива 7 000 000 обикновени поименни акции, равняващи се на 12,68 % от капитала. Средства са използвани за успешното реализиране на проекта „Научно – технологичен парк“ в град София.

 • 2016

  След поредица от решения на Министерския съвет и протоколи на едноличния собственик, през 2016 г. в капитала на ДКК са апортирани акции и дялове от търговски дружества с принципал министъра на икономиката, попадащи в Списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, представляващ Приложение № 1 към закона. По този начин „Държавна консолидационна компания” ЕАД се трансформира в холдингова структура и дейността ѝ е насочена основно към управление на дъщерни дружествата.
  През 2016 г. „Държавна консолидационна компания” ЕАД закупува на публична продан 99.97 % от акциите на авиоремонтния завод „Авионамс“ АД – търговско дружество, имаща важно значение за националната сигурност на страната.

 • 2018-2019

  С решения на Министерския съвет от 2018 г. и 2019 г. „Държавна консолидационна компания” ЕАД е определена като търговско дружество, която да реализира стратегически проекти – възлагане, ремонт и реконструкция на критична хидротехническа инфраструктура, както и проектиране и строителство на нов правителствен комплекс от сгради за нуждите на държавната администрация.