Мисия и ценности

 • Мисия

  Мисията на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е да постигне максимален положителен ефект от управлението на повереното му имущество чрез прилагане на високи стандарти за корпоративно управление, дългосрочни политики и стратегии, както и чрез внедряване на добри световни практики и иновации, при спазване принципите за добро финансово управление и законосъобразност.

 • Развиване на институционалния капацитет на дружеството

  „Държавна консолидационна компания“ ЕАД се позиционира като успешен мениджър на дъщерни дружества с различен предмет на дейност и инвестиции в ключови сектори на икономиката. Постоянно развиваме и надграждаме управленския и експертния капацитет на дружеството в различни области.

 • Социална отговорност

  Ангажирани сме със социално-отговорното въздействие от нашата дейност чрез поддържане на положителен ефект от инвестициите и управлението на дружествата от групата. Гарантираме и спазваме всички човешки права и лични свободи при изпълнение на служебните задължения с нулева толерантност към какъвто и да е вид дискриминация. Хората са най-ценният ни актив.

 • Устойчивост, иновации и доверие

  Създаваме стойност за акционерите, базирана на иновативни практики и решения, трансфер на знания и практики от добрите и успешни световни примери, които водят до устойчиво развитие в динамичната глобална среда. Градим партньорства основани на честност и доверие.