Нови членове на съвета на директорите

На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, е обявил конкурс за избор на 3 (трима) представители на държавата за членове на Съвета на директорите на дружеството.

Публичната покана, съдържаща условията за участие и критерии за подбор, начин нa провеждане нa конкурсната процедура,  критерии и методика за оценка на кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и място и срок за подаване на документите за участие в конкурса,  е публикувана на електронната страница на Министерство на икономиката на 09.07.2021г.

https://www.mi.government.bg/bg/competitions/publichna-pokana-za-nabirane-na-kandidati-za-chlenove-na-saveta-na-direktorite-na-darjavna-konsolida-2469-c399-1.html?p=e30=

На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, чл. 31 – 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, министърът на икономиката, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД, е обявил конкурс за избор на 1 (един) независим член на Съвета на директорите на дружеството.

Публичната покана, съдържаща условията за участие и критерии за подбор, начин нa провеждане нa конкурсната процедура,  критерии и методика за оценка на кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и място и срок за подаване на документите за участие в конкурса,  е публикувана на електронната страница на Агенцията за публичните предприятия и контрол на 12.07.2021г.

https://appk.government.bg/bg/pokani/779

След успешното приключване на процедурата, Съветът на директорите на „Държавна консолидационна компания” ЕАД ще се състои от 9 (девет) члена.