Отговори на върпоси от предаването на БНТ „Следите остават“ относно язовир “Огоста”, област Монтана

На 25 септември и 2 октомври БНТ излъчи репортаж в две части, посветен на проблемите на язовир “Огоста”, област Монтана.

Тук, във втората част на репортажа, е засегнат въпросът с ремонта и реконструкцията на язовира, във връзка с който Държавна консолидационна компания (ДКК) изпрати отговори на въпроси от екипа на предаването „Следите остават“ на 31.8.2021г. Към 05.10.2021 г. ремонтът на язовир „Огоста“ е в процес на възлагане на „Монтажи“.

Във връзка с предприетата политика на прозрачна комуникация от страна на ДКК, публикуваме всички въпроси и отговори:

От 400 язовира в списъка, приет с решение на МС №495/13.07.2018 г.:

– за колко от язовирите са сключени договори?

– на колко от язовирите вече са приключили ремонтите?

Списъкът на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт по области (Списък/а/ът), одобрен и приложен към Решение №495 от 13 юли 2018 г. на Министерски съвет, включва 414 язовира. На 4 октомври 2018 г. с Решение № 698 на Министерски съвет към първоначалния списък от 414 язовира са включени още два, един от които е язовир “Огоста”, област Монтана.

Към настоящия момент от страна на ДКК ЕАД, като Възложител, с дъщерното и дружество „Монтажи“ ЕАД, като Изпълнител, са подписани 267 договора за възлагане на ремонт и реконструкция на язовирните стени и съоръженията към тях за язовири от включените в Списъка.

Договорите включват дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, подробно описани и изброени в Техническо задание за обследване, анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на съответната язовирна стена и съоръженията към нея.

Към момента са изготвени технически работни проекти за 207 обекта, като за 204 обекта са одобрени представените доклади за обследване, технически паспорти и технически проекти. В ход е изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности за 117 обекта. Завършени, приети от строителния надзор и предадени на ДКК от „Монтажи“ ЕАД са 10 бр. язовири. За други 25 ремонтните дейности са приключили и са в процес на оформяне на документи за предаване на ДКК.

За всички язовири, по които работи „Монтажи“, има решение на общинските съвети, собственици на язовири, за прехвърляне на тази собственост в полза на държавата.

Каква е сумата, отпусната за ремонта на яз. “Огоста”? Има ли сключен договор между ДКК ЕАД и държавната фирма „Монтажи“ за ремонт на язовира и съответно между „Монтажи“ и подизпълнител на проекта и изплатена ли е авансово сума за ремонт на язовира?

С Решение №495 от 13 юли 2018 г. на Министерски съвет е увеличен капиталът на ДКК с парична вноска в размер на 500 000 000,00 лв., като е определено ДКК, като търговско дружество със 100% държавно участие, да възложи ремонти и реконструкции на язовири – държавна и общинска собственост, по смисъла и реда на § 4в от Закона за водите.

NB: Увеличаването на капитала означава, че са осигурени оборотни търговски средства, с които ДКК възлага на „Монтажи“ и обезпечава реализацията на проекта от тяхна страна. Тези средства не представляват държавна субсидия, следователно собственикът на всеки язовир (държавата, или общината, ако тя не е взела решение за прехвърляне на собствеността на язовира на държавата), следва да плати разходите за ремонтните дейности след тяхното приключване, така че инвестираните средства да се върнат обратно в държавата.

По смисъла и реда на § 4в от Закона за водите, собственик на язовир “Огоста” е МЗХГ, а „Напоителни системи“ е оператор на язовира и изпълнява дейности по мониторинг и експлоатация.

Отделни средства за ремонт на яз. “Огоста” не са отпускани и/или предоставяни под каквато и да било форма на ДКК.

Към настоящия момент няма сключен договор между ДКК, като Възложител, с дъщерното й дружество „Монтажи“ ЕАД, като Изпълнител, за възлагане на ремонт и реконструкция на язовирната стена и съоръженията към нея за язовир “Огоста”.

На 22.10.2015г. междуведомствена комисия, сформирана със заповед на министъра на вътрешните работи, определя 30.06.2016г. като краен срок за извършване на спешните ремонтни дейности на яз. ““Огоста”“ В началото на 2018г. проверка на Окръжна прокуратура-Монтана установява, че нито една от дейностите не е завършена. На 16.09.2019г. МЗХГ е предало на ДКК ЕАД документите на яз. ““Огоста”“. Какъв е крайният срок за извършване на ремонтите дейности съгласно договора, сключен между ДКК и „Монтажи“? Какви дейности включва проектът за ремонт на язовир “Огоста” и предвидено ли е довършването на 320 м. от инжекционната завеса под язовирната стена?

На 16.09.2019 г., с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ДКК, са предадени документи за яз. “Огоста”. Документите включват:

  • работен проект за подобект: „Ремонтно – възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир “Огоста”;
  • работен проект за подобект: „Ремонтно-възстановителни работи на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател на язовир “Огоста”
  • работен проект за „Изпълнение на технически решения на затапващо устройство на аварирал контролен пиезометър в инжекционната галерия на стената на язовир “Огоста”.

Според собственика на язовира МЗХГ тези работни проекти обхващат решаване на основните проблеми по стената и част от прилежащите съоръжения, включително и доизграждане на инжекционната завеса под стената на язовира.

ДКК следваше да уточни с МЗХГ дали изготвените работни проекти обхващат всички констатирани от ДАМТН проблеми на язовир “Огоста”. За целта от МЗХГ и ДАМНТ се изискаха копия на всички констативни протоколи от направените проверки и съответните предписания от ДАМНТ за отстраняване на констатираните нередности.

След уточняване на горните обстоятелства и приемането на работните проекти от страна на Експертния съвет към ДКК, беше изпратена покана до „Монтажи“ за представяне на план-сметка и срок за изпълнение на строително-монтажните работи за яз. “Огоста”.

Имаше издадено Разрешение за строеж /РС/ от 2019 г. с титуляр МЗХГ за „Ремонтно- възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир „“Огоста”“ и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател на язовира“.

От МЗХГ е поискано изясняване на правната форма и своевременното уреждане на прехвърлянето на правата върху разработките и/или други авторски права, с цел реализацията им.

На 18.06.2020 г. между МЗХГ и ДКК беше подписан договор за прехвърляне на авторски права по „проект за ремонтно – възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир “Огоста” и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател“.

Междувременно се предприеха действия и срещнаха известни трудности при смяната на титуляра в издаденото Разрешение за строеж.

Междувременно от „Монтажи“ постъпи предложение за извършване на допроектиране на „проект за ремонтно – възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на стената на язовир “Огоста” и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател“ (Работния проект), което след разглеждане от Експертния съвет към ДКК беше прието и поискано от „Монтажи“ да представи план-сметка и срок за изпълнение на допълнителните дейности.

Поради факта, че ДКК е самостоятелно търговско дружество, което действа при пазарни условия и спазва изискванията на Търговския закон, както и с оглед на приложимостта на ал. 6 на параграф 4“в“ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, следваше да се изясни с МЗХГ и „Напоителни системи“ ЕАД от кого ще бъдат възстановени разходите за ремонта и реконструкцията на язовирната стена и съоръженията към нея за яз. “Огоста” и яз. Пясъчник на ДКК.

В отговор „Напоителни системи“ отговориха, че язовирите „“Огоста”“ и „Тракиец“ са публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на земеделието, храните и горите и „Напоителни системи“ ЕАД изпълнява дейностите по експлоатацията и мониторинга, както и функциите на оператор на тези язовири, но разходите за ремонта и реконструкцията на язовирните стени и съоръженията към тях следва да бъдат възстановени от собственика – МЗХГ.

От МЗХГ получихме отговор, че в разпоредбите на § 4в от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите (ПЗР на ЗВ) законодателят не е предвидил възможност за възстановяване на разходи за ремонти и реконструкции на язовири – публична държавна собственост, правата за управление на които са предоставени на министерства и ведомства, разпоредители с бюджетни средства, във връзка с което МЗХГ няма нормативно определено основание да възстановява разходите за ремонта и реконструкциите на язовирите „“Огоста”“ и „Тракиец“.

Към настоящия момент ДКК няма еднозначен и категоричен отговор от страна на министъра на икономиката, като принципал на ДКК, какво се случва със средствата, с които е увеличен капиталът на ДКК, ако около 9 милиона лева без ДДС, предвидени за ремонта на “Огоста”, бъдат разходени, а разходите не могат да се възстановят на ДКК от собственика (МЗХГ). ДКК може да поеме разходите за ремонта на “Огоста”, в случай, че принципалът ги отпише от общата сума, с която е увеличен капиталът.

Предвид изнесената публично информация от страна на министъра на икономиката г-н Кирил Петков, в качеството му на принципал ДКК, за преструктуриране на ДКК, изваждане на „Монтажи“ от структурата на ДКК и преминаването на дружеството към Министерство на икономиката, преструктурирането на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и преминаването на язовирите към МЗХГ, към настоящия момент не бихме могли да се ангажираме със срок и изобщо с извършване на ремонтно – възстановителните дейности за язовир “Огоста”.

По време на парламентарния контрол на 13.08.2021г. министърът на икономиката г-н Кирил Петков съобщи, че работна група на Министерството на икономиката е обследвала най-опасните язовири, които са близо до населени места. Включен ли е язовир “Огоста” в този списък?

На 09.07.2021 г. по поставена задача от служебния министър на икономиката и принципал на ДКК Кирил Петков, ДАМТН предоставя нов списък с язовири, предвидени за основен ремонт или реконструкция, както следва: 37 язовира, предложени от ДП „Управление и стопанисване на язовири“; 8 язовира, предложени от Министерството на земеделието, храните и горите; 39 язовира, съобразно извършени проверки от ДАМТН. Язовир “Огоста” фигурира в новия списък.

Допълнителни въпроси:

Има ли сключен договор между ДКК ЕАД и държавната фирма „Монтажи“ за ремонт на язовира и съответно между „Монтажи“ и подизпълнител на проекта?

Към настоящия момент няма сключен договор между ДКК, като Възложител, с дъщерното и дружество „Монтажи“ ЕАД, като Изпълнител, за възлагане ремонта и реконструкцията на язовирната стена и съоръженията към нея за язовир “Огоста”.

 Ако да, какъв е крайният срок за извършване на ремонтните дейности съгласно договора, сключен между ДКК и „Монтажи“? Изплатена ли е авансово сума на подизпълнителя за ремонт на язовира?

Предвид факта, че към настоящия момент няма подписан договор за ремонта и реконструкцията на язовир “Огоста”, то няма и краен срок за изпълнение, съответно авансово платени суми.

Проведена ли е обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на каменната облицовка и мокрия откос на язовир “Огоста”, ако не, кога ще бъде проведен и кога ще започнат ремонтните дейности?

Моля да имате предвид, че съгласно Закона за обществените поръчки и доклада на АДФИ от 1 юни 2021 г., дъщерното дружество на ДКК „Монтажи“ не е „публичноправна организация“, не ползва държавни субсидии, следователно няма изискване да избира изпълнители чрез обществени поръчки. Като добра търговска практика, „Монтажи“ избира подизпълнители за различни проекти чрез конкурс на база на подадени оферти.

Предвид факта, че няма сключен с ДКК договор за възлагане извършването на ремонтно-възстановителни дейности за язовир “Огоста”, не са провеждани процедури по избор на изпълнител от страна на „Монтажи“.