Относно вписване на промени в Съвета на директорите на ДКК

На 6 септември по партидата на ДКК в Търговския регистър е входиран протокол и информация за вписване, а именно:

  • Назначаване на двама нови независими членове на Съвета на директорите, които в противоречие с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) не са избрани с конкурсна процедура;
  • Вписване на промяна в начина на представляване на дружеството чрез едноличен избор на двама изпълнителни директори на ДКК, без да е взето такова решение от Съвета на директорите на ДКК съгласно чл. 244, ал. 4 от Търговския закон и в нарушение на ЗПП;
  • Обявяване на изменения в Устава на дружеството относно начина на представляване на ДКК.

Във връзка със заявените промени и постъпили запитвания от медии, в изпълнение на предприетата политика на прозрачност на ДКК правим следните уточнения, които вече са сведени до вниманието на принципала:

  • Едноличен собственик на капитала на ДКК е държавата, представлявана от министъра на икономиката, т.е. дружеството е публично предприятие, спрямо което се прилага специален закон – ЗПП. Според този закон всички членове на Съвета на директорите (представители на държавата и независими) на ДКК се избират и назначават след провеждане на конкурс по условия и ред, уредени в правилника за прилагане на закона.

Независимите членове се наричат “независими”, защото техният избор не зависи и не се влияе от ресорния министър на даденото публично предприятие, а минава през конкурс и номинация на Агенцията за публични предприятия и контрол. В решението, подписано от министъра на икономиката, се назначават две нови лица за независими членове на СД, без те да са участвали в конкурс – и без по същество да са независими от министъра, защото именно той ги назначава. Ако ръководството на ДКК пристъпи към изпълнение на това решение, което е в нарушение на ЗПП и правилника за прилагането му, може да понесе наказателна отговорност.

  • По отношение на публичните предприятия, изборът на изпълнителни директори се прави с решение на Съвета на директорите. Едноличният собственик на капитала на публично предприятие не разполага със законова възможност сам да избира изпълнителните директори, които представляват това предприятие – тази норма е установена в закона в името на обществения интерес и няма съмнение, че тя е императивна. Ако ръководството на ДКК пристъпи към изпълнение на това решение, което е в нарушение на чл. 244, ал. 4 от Търговския закон и чл. 18 от ЗПП, може да понесе наказателна отговорност.

Бихме искали да подчертаем, че сме готови да окажем всякакво съдействие за осъществяване на стратегията на министъра на икономиката във връзка с ДКК – при спазване на действащото законодателство, утвърдено от Народното събрание и съобразно решенията, приети от Министерски съвет.

Вярваме, че безусловното спазване на законите е жизненоважно за демократичното развитие на страната, независимо от политическата ситуация във всеки един момент.