ПОЗИЦИЯ НА ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

Във връзка с изявление на министър Кирил Петков пред медии, направено на 19 авуст 2021 г., в което става ясно намерението му да уволни част от Съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот (ВМЗ) и да извади дружеството от структурата на „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД, както и да поиска оставката на изпълнителния директор Ясен Спасов, ДКК ЕАД прави следните уточнения:

Управителните органи на ДКК ЕАД и дъщерните му дружества могат да се назначават единствено чрез специална процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане. В този смисъл министърът на икономиката, като принципал на ДКК ЕАД, няма законово право да взима подобни решения еднолично и извън установената процедура.

В писмо от 18 август 2021 г. ДКК ЕАД запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК ЕАД е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала.

Критериите за освобождаване на Борда на директорите на ВМЗ Сопот, изброени в Закона за публичните предприятия, са следните:

Чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:

  1. смърт;
  2. подаване на молба за освобождаване;
  3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;
  6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
  7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Същите критерии са валидни при взимането на решения за освобождаване на членове от Съвета на директорите на ДКК ЕАД, както и на всяко публично предприятие. Същевревеменно Съветът на директорите на ДКК ЕАД е единственият орган, който има законово право да освободи заемащите длъжността „Изпълнителен директор“, както и да избира нови измежду членовете си.

По отношение на намеренията на министър Петков за изваждане на ВМЗ Сопот и други дружества от холдинга ДКК ЕАД, обръщаме внимание на факта, че съществуването на ДКК ЕАД като структура, която управлява предприятия със стратегическо значение за страната чрез независим Съвет на директорите, е единственият гарант, че тези предприятия ще останат независими от променливите политически интереси във всеки един момент.

Ръководството на ДКК ЕАД е уверено в добрите намерения на министър Петков, които стоят зад идеята дружества от ДКК ЕАД да се прехвърлят към Министерството на икономиката. За съжаление обаче нестабилната политическа обстановка в страната и потенциалната възможност дори за нови предсрочни избори не може да гарантира, че той ще остане министър на икономиката и в бъдещи кабинети. Това създава сериозен риск дейността на предприятия, важни за националната сигурност на България, да се окажат в позиция на зависимост от решенията на последователни политически кабинети с различни цели и платформи.

Ръководството на ДКК ЕАД оценява високо ангажимента на министър Петков да внесе подобрения и прозрачност в дейността на холдинга и дъщерните му дружества. Отчитаме като свой съществен пропуск липсата на проактивна публична комуникация за дейността на ДКК ЕАД, която несъмнено е създала у министъра усещане за липса на прозрачност в дейността на организацията и го е поставила в ситуация да прави изводи за резултатите на ДКК ЕАД на базата на непълна информация.

Ръководството на ДКК ЕАД ще продължи да оказва пълно съдействие на министър Петков, така че той да опознае настоящия екип на огранизацията и да се запознае в детайли с всички текущи проекти и тяхната история и резултати.

Вярваме в добросъвестения диалог и конструктивната работа с принципала на ДКК ЕАД – министър Кирил Петков, в името на най-добрия резултат за националния интерес.