Позиция относно категоризацията и приоритизацията при възлагане и ремонт на язовири

Във връзка с разпространени в средствата за масова информация неверни и манипулативни данни относно възлагането на ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, съгласно одобрения с Решение №495 от 13 юли 2018 г.на Министерския съвет „Списък на язовирите нуждаещи се от спешен ремонт по области“ (по-долу само Списък/ът/а), бихме искали да изложим следните факти и направим необходимите пояснения:

  • Съгласно § 4в, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите (ПЗР на ЗВ), ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, се възлагат от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК), търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, определено от Министерския съвет, като същият по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е одобрил Списъка, съдържащ 416 язовира, нуждаещи се от спешен ремонт, без да е извършена вътрешно списъчна приоритизация в цялост.
  • Съгласно § 4в, ал.1 от ПЗР на  ЗВ, на одобрените в Списъка язовири, в зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертен съвет (по-долу само ЕС) към ДКК определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.
  • ДКК е изготвило Инвестиционна програма, съобразявайки се с предложенията на единствената приоритизация на язовирите от Списъка, извършена от компетентния за това орган – ДАМТН. След запитване от министъра на икономиката, председателят на ДАМТН, предоставя на 06.08.2018 г. списък от 18 язовира, нуждаещи се от най-спешен ремонт. В зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, ЕС определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.
  • Към 01.06.2021 г. ДКК е възложило приоритетно ремонта и реконструкцията на язовирните стени и съоръженията към тях, които включват дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, подробно описани и изброени в Техническо задание за обследване, анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на съответната язовирна стена  и съоръженията към нея (по-долу само РВД), за 267 язовира.
  • На 09.07.2021 г. с писмо изх. №04-07-146(7)/09.07.21 г. от ДАМТН ни е предоставен актуализиран списък с язовири, предвидени за основен ремонт или реконструкция с включени нови за Списъка: 37 бр. язовири, предложени от ДП „Управление и стопанисване на язовири“, 8 бр. язовири по предложение на Министерството на земеделието, храните и горите и 39 бр. язовири, нуждаещи се от ремонт, съобразно извършени проверки от ДАМТН.

От предоставените данни в новия списък, към 14.07.2021 г.  са видни  следните констатации:

  • Язовири с приключени ремонтно-възстановителни дейности и разплатени от ДКК  –  10 бр.
  • Язовири с приключени ремонтно-възстановителни дейности и в процес на окомплектоване на документи – 18 бр.
  • Язовири с открита строителна площадка за ремонтно-възстановителни дейности – 99 бр.
  • Язовири с приключени договори на етап проектиране, но чакат съгласуване от инстанции – 22 бр.
  • Язовири в процес на обследване и проектиране – 66 бр.

Следователно въпросният списък, предоставен от ДАМТН на 09.07.2021 г. по „поставена задача“ от служебния министър на икономиката г-н Петков отново е непълен по отношение на категоризацията на степента на опасност.

Считаме, че така предоставеното ни допълнение на Списъка (37 бр. язовири, предложени от ДПУСЯ, 8 бр. язовири по предложение на Министерството на земеделието, храните и горите и 39 бр. язовири, нуждаещи се от ремонт, съобразно извършени проверки от ДАМТН), води до невъзможност тези язовири да бъдат съобразени  приоритетно, в съответната инвестиционна програма на ДКК. Допълването на Списъка  не е съобразено с разпоредбата на параграф 4в, ал. 1 и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, както и  със законовата процедура за одобрение на Списъка.

С оглед на това, ДКК няма основание, да ги включи в своята  Инвестиционна програма и да извърши възлагане на РВД на посочените язовири.