Промени в съвета на директорите

На 10.08.2021 г. съветът на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е приел решение, съгласно което за втори изпълнителен директор е избрана г-жа Рая Николова Каназирева, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 16.08.2021г.

В отношенията си с трети лица „Държавна консолидационна компания“ ЕАД ще се представлява заедно и поотделно от изпълнителните директори Ясен Трифонов Спасов и Рая Николова Каназирева.

Съгласно Протокол от 09.08.2021 г. на министъра на икономиката, за шести член на съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е избран г-н Анастас Гогов, което обстоятелство е заявено в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за вписване на 13.08.2021 г.

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=121031861

Съгласно чл.17, ал.2 от обявения устав на ДКК, съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове.

Във връзка с множество медийни изяви и публикации отбелязваме, че „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съгласно своя устав, е самостоятелно юридическо лице – еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. Съгласно чл. 18 от Закона за публичните предприятия „Органът, упражняващ правата на държавата, не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие…“, а съгласно чл.12, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, един от принципите, на които се основава начинът, по който държавата упражнява правата на собственост в публичните предприятия, е държавата да „се въздържа от намеса в оперативното управление на предприятията“.