ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 204847660

Обява Конкурс за управител на Институт по маркетинг

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП

Методика

Информация за Институт по маркетинг