ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за Експертен съвет към „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Публична покана за набиране на кандидати за Експертен съвет към ДКК

Заявление по образец (Приложение № 1)

Деклароция по образец (Приложение № 2)

Декларация по образец (Приложение № 3)

Функции на Експертния съвет към ДКК (Приложение № 4)