Ремонт и реконструкция на язовири 2018 – 2021

Хронология на възлагането на проекта

На 13 юли 2018 година Министерски съвет определя Държавна консолидационна компания (ДКК), като търговско дружество със 100% държавно участие, което да възлага ремонти и реконструкции на язовири – държавна и общинска собственост, в страната, в изпълнение на Закона за водите, § 4в. (вж. по-долу в Допълнителни разяснения).

За целта държавата увеличава капитала на ДКК с 500 000 000 лева (вж. по-долу в Допълнителни разяснения). С цитираното Решение № 495 от 13.07.2018 г., допълнено с  Решение № 698 от 04.10.2018 г. на Министерски съвет, е одобрен  предложения от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор списък от 416 язовирни стени и съоръженията към тях на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция (по-долу Списък към РМС). Обектите в списъка не са приоритизирани.

За всеки отделен язовир Експертният съвет към ДКК определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат извършени с цел осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.

Експертният съвет[1] е специализиран помощен орган към холдинга, който се състои от независими членове и взима решения самостоятелно. Шестима от членовете на експертния съвет са инженери – един професор, един доцент и трима доктори в следните специалности: „промишлено и гражданско строителство“; „хидротехническо строителство“; „хидрогеология и инженерна геология“; „хидротехническо строителство и транспортно строителство“; „хидростроителство“; „строително инженерство и управление на инфраструктурата“; „инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“; „водоснабдяване и канализация“; „хидравлика и хидрология“. Един от членовете е правоспособен юрист. (вж. по-долу в Допълнителни разяснения)

ДКК се обръща към компетентния орган – ДАМТН, за приоритизация на 416 обекта от Списъка към РМС.

На 6 август 2018 г. ДАМТН предоставя на ДКК списък от 18 язовира, които се нуждаят от най-спешен ремонт. Междувременно Експертният съвет към ДКК извършва допълнително обследване на останалите обекти в първоначално подадения Списък към РМС.

За целите на оперативната работа на ДКК, Експертният съвет към ДКК приоритизира язовирите от Списъка към РМС по отношение на спешност  и неотложност на ремонтите, съобразно експлоатационното състояние  на облекчителните им съоръжения при следните критерии: Основен изпускател; Преливник; Бързоток и Енергогасител, с цел, включване в инвестиционната програма за съответната година на нуждаещите се от по-спешен ремонт язовирни стени и съоръженията към тях.

През април 2019 г. Съветът на директорите на ДКК изменя и допълва инвестиционната програма за 2018-2019 г., като от нея отпадат 10 язовира поради неизяснена собственост и са включени нови 111, които се нуждаят от най-спешен ремонт.

ДКК възлага ремонта и реконструкцията на язовирите на своето дъщерно дружество „Монтажи“ чрез метода „пряко договаряне“, в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Към 01.06.2021 г. ДКК вече е възложила приоритетно ремонта и реконструкцията на 267 язовира, съгласно актуализираната си през годините инвестиционна програма.

В периода от 13 юли 2018 г. до 14 юли 2021 г. са прекратени 52 договора заради отказ на собствениците на язовирите от ремонтите /собствениците са или общини, или областни управи/.

ДКК текущо информира ДАМТН за стартирани дейности по изпълнение ремонт и реконструкция на съответните язовирни стени и съоръженията към тях за обекти, включени в Списъка; за спрени ремонтно-възстановителни работи, поради наличието на различни пречки; за наличието на язовири, за които има сключени концесионни договори; за получени уведомления от няколко общини, като собственици на обекти, включени в Списъка, че от тяхна страна са изпълнени предписанията на ДАМТН по отношение на някои от обектите и същите заявяват категорично нежелание за осъществяване на планираните и съответно възложените от страна на ДКК ремонтно-възстановителни работи, като е оставено на преценката на ДАМТН необходимостта за актуализиране на Списъка с оглед актуалното състояние на обектите и приоритизиране на нуждаещите се от най-спешен ремонт и реконструкция.

 Към 14.07.2021 г. са факт:

  • Язовири с приключени ремонтно-възстановителни дейности и разплатени от ДКК – 10
  • Язовири с приключени ремонтно-възстановителни дейности и в процес на окомплектоване на документи – 18
  • Язовири с открита строителна площадка и започнали ремонтно-възстановителни дейности – 99
  • Язовири с приключени договори на етап проектиране, но чакат съгласуване от компетентни институции – 22
  • Язовири в процес на обследване и проектиране – 66

На 09.07.2021 г. по поставена на работна среща задача от служебния министър на икономиката и принципал на ДКК Кирил Петков, ДАМТН предоставя актуализиран списък с язовири, предвидени за основен ремонт или реконструкция, с включени нови (към Списъка към РМС), както следва:

  • 37 язовира, предложени от ДП „Управление и стопанисване на язовири“,
  • 8 язовира, предложени от Министерството на земеделието, храните и горите
  • 39 язовира, съобразно извършени проверки от ДАМТН.

Представен по този начин този нов списък от язовири е в противоречие с разпоредбите на Закона за водите и изисква от ДКК да извърши действия в нарушение на законови и подзаконови разпоредби и надвишаващи предоставените правомощия на дружеството.

Закона за водите в Преходни и Заключителни разпоредби, Параграф 4в, ал.1 и ал.2 е изричен относно процедурата, а именно, че Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по ал. 1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. В този смисъл единствено Министерски съвет има правната възможност да допълва списъкът одобрен от него или да създава нов.

Следва да се има предвид, че възлагането на ремонт на язовири от страна на ДКК е извънреден способ, с който Държавата цели недопускане настъпването на аварии и опазване на гражданите и тяхното имущество. Този способ се прилага единствено в краен случай и то когато собственикът на язовира не изпълнил вмененото му от закон задължението да го ремонтира сам и съоръжението е станало опасно. Извършваните ремонтни работи са изцяло за сметка на собственика на язовира и в това Закона за водите е изричен.

Реализация на проекта от „Монтажи“ ЕАД

ДКК възлага на „Монтажи“ (вж. по-долу в Допълнителни разяснения) ремонтите на язовирите, посочени в инвестиционната програма за съответната година.

В резултат на тези процедури за подизпълнители на „Монтажи“ ЕАД за ремонта и реконструкцията на язовирите са избрани „Ковел-Про“ ЕООД с договори на стойност 367 милиона лева, „АБАК ДС“ с договори на стойност 125 милиона лева и „Ростер“ ООД с договори на стойност около 20 милиона лева. Предметът на договорите с подизпълнителите включва ремонтно-възстановителни дейности.

Защо „Монтажи“ ЕАД не избира подизпълнители чрез обществени поръчки

Една от обществените заблуди във връзка с дейността на ДКК е, че дружеството е публично-правна организация, работи със субсидии и следователно поръчките на дъщерните й дружества към техните подизпълнители трябва да се правят след проведени обществени поръчки по ЗОП. По смисъла на ЗОП, ДКК ЕАД не е публично-правна организация. От друга страна, ДКК е „възложител за конкретен случай“ по ЗОП във връзка с възлагането на ремонт и реконструкция на язовири и следва да прави обществени поръчки, ако стойността на един отделен обект (язовир) надвишава сумата от 5 милиона лева (този праг е вдигнат на 10 милиона лева с последното изменение на ЗОП).

В действителност ДКК е създадена, за да работи на пазарен принцип с цел реализиране на печалба в полза на държавата. Чрез ДКК държавата влиза в ролята на инвеститор, който целево увеличава капитала на холдинга, а чрез този капитал ДКК оздравява и развива дружествата с цел печалба, която се реинвестира обратно в тях. В нито един етап от процеса няма средства, които „изтичат“, няма загуби за данъкоплатците и държавата, защото парите, спечелени от дружествата, се въртят в икономиката.

С изключение на дейностите по възлагане на ремонтите на язовирите от вече споменатия Списък към РМС по-горе, при нужда, ДКК взима бизнес кредити, но само от държавната банка ББР, за да се елиминира всякакъв риск, че активи на ключови държавни предприятия могат да останат извън държавния контрол.

В същото време ДДК и дружествата плащат данък печалба, ДДС, осигуровки – всичко, с което една частна компания допринася към държавния бюджет, а ДКК, включително според последната законова разпоредба, изплаща и дивидент на държавата на годишна база.

Така, съгласно Закона за обществените поръчки дъщерното и дружество на ДКК „Монтажи“ не е „публичноправна организация“ (каквито са например държавните университети, агенции и пр.), следователно няма изискване да възлага обществени поръчки по смисъла, по който обществеността очаква.

Това се потвърждава от доклада на АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция от 1 юни 2021 г., в който се казва: „за „Монтажи“ ЕАД не е изпълнено едно от кумулативно приложимите законови изисквания, а именно посоченото в ξ2 , т.43, б. „а“ от ДР на ЗОП, поради което дружеството не следва да бъде определено като „публичноправна организация“ , а представляващият го – като публичен възложител по смисъла на чл.5 , ал.2, т.14 от ЗОП.

Допълнителни разяснения:

Закон за водите, параграф 4в

4в. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) (1) Ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, могат да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет.

(2) Министерският съвет, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по ал. 1, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

(3) На одобрените в списъка по ал. 2 язовири, в зависимост от нарушаването на конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертният съвет към търговското дружество определя вида и обема на дейностите по ал. 1, които трябва да бъдат извършени за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията към тях и опазването на околната среда.

(4) Ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала, могат да се извършват от търговското дружество по ал. 1 при липса на средства и при заявено искане от страна на дружествата.

(5) Общините възстановяват на дружеството по ал. 1 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на общинския съвет.

(6) В случаите по ал. 4 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна собственост, се възстановяват от дружеството, което ги стопанисва и управлява („Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, „Земинвест“ – ЕАД, ВиК операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала), на търговското дружество по ал. 1.

 Увеличаване на капитала на ДКК с 500 000 000 лева.

Увеличаването на капитала означава, че са осигурени оборотни търговски средства, с които ДКК възлага на „Монтажи“ и обезпечава реализацията на проекта от тяхна страна. Тези средства не представляват държавна субсидия, следователно собственикът на всеки язовир (държавата, чрез  дружеството, което стопанисва и управлява язовира или общината), следва да плати/възстанови разходите за ремонтните дейности след тяхното приключване.

Правомощия на експертния съвет към ДКК:

Одобряване на проект на техническо задание за обследване, анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на язовирна стена и съоръженията към нея (Техническо задание); одобряване на проект на техническо задание за консултантски услуги за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора по ремонта или реконструкцията на язовирна стена и съоръженията към нея (Услугите); одобряване на проекти на инвестиционната програма ДКК, която включва язовирите, нуждаещи се от най-спешен ремонт на територията на Р България; текущо приемане и одобряване на Техническите задания на конкретните обекти, план-сметките за обследване, анализи на техническото състояние, съставяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект и изпълнение на ремонт или реконструкция на язовирни стени и съоръженията към тях на конкретните обекти; одобряване на ценовите предложения за конкретните обекти за предоставяне на услугите; разглеждане и одобряване на представените на ДКК Доклади за обследване, Технически паспорти и Технически проекти за конкретните обекти, включени в съответната инвестиционна програма.

 Капацитет и възможности на „Монтажи“ ЕАД

„Монтажи“ има технически възможности и капацитет да реализира големи строителни и инфраструктурни проекти. Дружеството е участвало в изпълнението на редица обекти с висока обществена значимост – дейности, свързани с изграждането на пречиствателни станции, конструкции при строителството на метрото в гр. София, строителни дейности, свързани с изпълнението на автомагистрала „Тракия“, изграждането на конструкции на многофункционална спортна зала „Арена Армеец София“, изграждане на конструкции във връзка с водната криза в Перник и др.

„Монтажи“, чрез своята структура, обхваща организационно и логистично цялата страна, като разполага с клонова мрежа в градовете Карнобат, Перник, Варна, и клон ЦКЛ (централна контролна лаборатория – София), както и редица производствени бази за метални конструкции и строителни материали в страната: база София, база Димитровград, база Плевен, база Стара Загора, база Карнобат, база Вълчи дол и база Девня.

„Монтажи“ е член на Камарата на строителите в България, вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за I-ва, III-та и IV-та група за изпълнение на строежи от първа до пета категория, съгласно ПРВВЦПРС със съответния обхват на строителство.

„Монтажи“ прилага съответните норми за качество и притежава сертификати ISO 9001:2005 – Стандарт за управление на качество, BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление по здраве и безопасност при работа, ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда, EN 1090-1:2009/A1:2011 – Стандарт за производство на метални конструкции. 

„Монтажи“ има разработен собствен Център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).