Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за номиниране и избор на членове на съвета на директорите – един представител на държавата и един независим член, на „НИТИ“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса