Entries by Luboslava Sirakova

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за Експертен съвет към „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Публична покана за набиране на кандидати за Експертен съвет към ДКК ЕАД Заявление по образец (Приложение № 1) Декларация по образец (Приложение № 2) Декларация по образец (Приложение № 3) Функции на Експертния съвет към ДКК (Приложение № 4)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 204847660

Обява Конкурс за управител на Институт по маркетинг Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП Методика Информация за Институт по маркетинг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на органите за управление на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 122017149

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за Еко Антрацит ЕАД Методика

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП Информация за Ел Би Булгарикум Методика

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член на органите за управление на „АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

Обява Конкурс за член на СД на АВИОНАМС АД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за Авионамс АД Методика

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 121283500

Обява Конкурс за управител на Екоинженеринг- РМ ЕООД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за Екоинженеринг-РМ ЕООД Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса за номиниране и избор на членове на съвета на директорите – един представител на държавата и един независим член, на „НИТИ“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса